19 thg 12, 2012

NHƯ LAI DIỆU SẮC THÂN

http://blog.yimg.com/1/ju._H.J7s5_9_pQoTtVVT6J7QS.FGYtaQPxqDZp7Vib.hhjKOzTmgw--/65/l/7KgOQzE2IVprrmgmEu9cKg.jpg

Như Lai diệu sắc thân,
Thế gian không gì hơn,
Tối thắng, bất tưnghì;
Con cúi đầu đảnh lễ.

Sắc Như Lai vô tận,
Trí tuệ cũng không cùng;
Hết thảy Pháp thường trụ,
Con chí thành quy y.

Hàng phục tâm xấu ác,
Và bốn loại thuộc thân,
Đã đến cõi nan phục;
Con kính lạy Pháp vương.

Biết hết thảy nhĩ diệm,
Trí tuệ thân tự tại,
Nhiếp trì tất cả Pháp,
Con cúi đầu đảnh lễ.

Kính lễ đấng không lường,
Kính lễ đấng vô tỉ,
Kính lễ pháp vô biên,
Kính lễ siêu tư duy;
Thương xót che chở con
Cho lớn hạt giống Pháp.
Đời này và đời sau,
Mong Phật thường nhiếp thọ.

(Kinh Thắng Man – Tuệ Sỹ dịch)


http://nirlog.com/wp-content/uploads/2006/05/babby-buddha.jpg

Kính Mừng Phật Đản
Phật lịch 2556 - Năm 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét